Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden voor de contracten met opdrachtgever, klant en “MENSTYPES”.

NB: Seminars, individuele workshops en andere activiteiten worden hieronder aangeduid middels het woord ‘activiteit’.

Artikel 1. Definities

“MENSTYPES”1. Met “MENSTYPES” wordt steeds bedoeld mevrouw V.R.T. Wardenaar, handelend onder de naam “MENSTYPES”. “MENSTYPES” is ingeschreven in de Kamer van Koophandel Den Haag onder nummer 27246866 en levert diensten op het gebied van workshops, coaching, seminars en producten zoals boeken, artikelen en instructiemateriaal.  Mevrouw V.R.T. Wardenaar is de enige beslissingsbevoegde functionaris van “MENSTYPES”. Eventuele door derden, namens “MENSTYPES” gemaakte afspraken, binden “MENSTYPES” niet. “MENSTYPES” is niet aansprakelijk voor de daden van derden die onder haar bedrijfsnaam werk verrichten voor opdrachtgevers van “MENSTYPES” .2. Opdrachtgever: de persoon of instantie die de opdracht aan ” MENSTYPES” verstrekt en betaalt.3. De overeenkomst: een door “MENSTYPES” en opdrachtgever getekende, dan wel via email ontvangen bevestiging/overeenkomst.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, werkzaamheden verricht door en overeenkomsten met “MENSTYPES”. “MENSTYPES” behoudt zich het recht voor, deze algemene voorwaarden in de toekomst eenzijdig aan te passen/te wijzigen.

Artikel 3. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtgevers

De algemene voorwaarden van opdrachtgevers van “MENSTYPES” worden, door de van toepassingsverklaring van deze algemene voorwaarden door “MENSTYPES” gelijktijdig uitdrukkelijk verworpen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen.

Artikel 4. Opdrachtformulering

1. De opdracht wordt door “MENSTYPES” aanvaard op basis van de door partijen gezamenlijk geformuleerde opdracht of door de overeenkomst tot levering van een standaardproduct/dienst. Partijen zullen zich naar beste vermogen inspannen om het beoogde resultaat te bereiken.

2. Alle door “MENSTYPES” gedane aanbiedingen/uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend, tenzij door “MENSTYPES” uitdrukkelijk schriftelijk anders is aangeven. Aanvaarding van een aanbieding door een opdrachtgever kan uitsluitend schriftelijk geschieden.

Artikel 5. Aanmelding

Aanmelden voor een activiteit gaat via de desbetreffende site. Aanmelden voor een individuele workshop gaat per telefoon of e-mail. Een overeenkomst komt tot stand door:1. Voor activiteiten: aanmelding via de website of direct ter plekke na een gevolgde activiteit.2. Voor een individuele workshop: via een schriftelijke bevestiging van V.R.T. (Monica) Wardenaar per email of door aanmelding per telefoon.3. Prijzen voor de activiteiten zijn in euro’s en inclusief de wettelijke BTW, tenzij expliciet anders aangegeven.

Artikel 6: Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand door je aan te melden via de site voor deelname aan een van de seminars of door het ondertekenen van de opdrachtbevestiging door de opdrachtgever en “MENSTYPES”. In geval van individuele begeleiding is een mondelinge overeenkomst zonodig toereikend.1. De opdrachtgever verplicht zich hierdoor tot het betalen van de afgesproken kosten.2. MENSTYPES” verplicht zich hierdoor tot haar vakdeskundige inzet.4. De dienstverlening van “MENSTYPES” betreft een inspanningsverplichting; dat wil zeggen dat “MENSTYPES“ niet instaat voor het succes en welslagen van die dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de opdrachtgever en/of de cliënt gestelde doel.5. De duur van de opdracht hangt af van de soort dienstverlening en wordt zoveel mogelijk tevoren overeengekomen in de opdrachtbevestiging. In de opdrachtbevestiging wordt zoveel mogelijk een inschatting van de duur van de opdracht en van het aantal te houden sessies gegeven.

Artikel 7: Wijziging opdrachtspecificaties

Indien een tussentijdse wijziging van de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat op verzoek van of door toedoen van de opdrachtgever, zal “MENSTYPES” de noodzakelijke aanpassingen in de opdracht aanbrengen. Indien dit leidt tot meerwerk ten opzichte van de oorspronkelijke opdracht zal dit, zonder dat een schriftelijke opdracht vereist is, afzonderlijk aanvullend in rekening worden gebracht aan de opdrachtgever.

Artikel 8: Tussentijdse beëindiging

1. Indien omstandigheden ertoe leiden dat één van beide partijen tot de conclusie komt, dat de werkzaamheden niet het gewenste nuttige effect hebben en dat gebleken is dat in goed overleg geen andere oplossing mogelijk is, kan de opdracht tussentijds beëindigd worden.2. Tevens kan “MENSTYPES” de overeenkomst beëindigen wanneer, als gevolg van feiten of omstandigheden die zich aan de invloed van “MENSTYPES” onttrekken en de praktijk niet zijn te verwijten, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet van “MENSTYPES” kan worden gevergd.

Artikel 9: Annulering

1. Wanneer de opdrachtgever tot uiterlijk drie weken voor aanvangsdatum een vastgestelde (serie) bijeenkomst(en) annuleert, crediteert “MENSTYPES” het gefactureerde bedrag. Bij latere annulering door de opdrachtgever is de opdrachtgever verplicht het gehele afgesproken bedrag te betalen. In dat laatste geval kan zonder bijkomende kosten iemand anders in plaats van de opdrachtgever deelnemen.2. Het tussentijds afbreken van een afgesproken serie bijeenkomsten geeft de opdrachtgever alleen recht op teruggave van geld in geval ” MENSTYPES” niet aan haar verplichtingen heeft voldaan.

3. Wanneer “MENSTYPES” een product of dienst niet kan leveren zullen door opdrachtgever gedane betalingen aan “MENSTYPES” worden gecrediteerd. Dit betreft uitsluitend aan “MENSTYPES” gedane betalingen en niet eventuele door opdrachtgever gemaakte gerelateerde kosten met het oog op het te ontvangen product of dienstverlening.

Artikel 10: kosten

Voorzover kosten niet in het voorgaande artikelen zijn benoemd, geldt het volgende:1. Alle door het “MENSTYPES” gedane aanbiedingen/uitgebrachte offertes en prijsopgave zijn vrijblijvend, tenzij door “MENSTYPES” uitdrukkelijk schriftelijk anders is aangeven. Aanvaarding van een aanbieding door een opdrachtgever kan uitsluitend schriftelijk geschieden, tenzij anders in de prijsopgave is overeengekomen.2. Voor de werkzaamheden brengt “MENSTYPES” een uur- of dagdeeltarief of product/dienstentarief in rekening, waarbij alle kosten inbegrepen zijn met uitzondering van de kosten van reizen, verblijfskosten, accommodatiekosten, eventuele rapporten en BTW. Deze zullen afzonderlijk in rekening worden gebracht.3. Alleen daadwerkelijk bestede uren worden in rekening gebracht.4. In geval van maatwerk-groepstrainingen worden programmakosten die uitgaan boven de gebruikelijk te maken kosten (cursuszaal, flip-over, overheadprojector), worden doorberekend aan de opdrachtgever. Indien tijdens de bijeenkomsten, ten behoeve van de bevordering van het bereiken van de leerdoelen, aanvullende leermiddelen (bijvoorbeeld een videocamera of een subzaal) ingezet dienen te worden, worden deze extra kosten bij de opdrachtgever in rekening gebracht. Een en ander kan slechts na overleg en goedkeuring van de groep en/of opdrachtgever.5. In geval van langer lopende opdrachten zal de jaarlijkse aanpassing van de tarieven van “MENSTYPES” als gevolg van stijging van algemene kosten conform CBI prijsindex worden doorberekend. Indien de opdracht twee maanden of eerder voor het eindigen van het betreffende kalenderjaar is ingegaan behoudt “MENSTYPES” zich het recht voor om het afgesproken tarief met de algemene prijsstijging van “MENSTYPES” te verhogen, zulks met ingang van 1 januari van het aansluitende jaar. Ieder volgend jaar zal de daarvoor vastgestelde algemene prijsstijging van “MENSTYPES” wederom kunnen worden toegepast.

Artikel 11: betaling individuele workshops

1. De factuur van een consult of individuele coaching/workshop word vooraf gefactureerd en dient betaald te worden vóór de daadwerkelijke afname van de dienst.2. Indien een declaratie vier weken na de vervaldatum nog niet is betaald, brengt “MENSTYPES” vanaf de vervaldatum de wettelijke rente in rekening.3. Na een opdrachtbevestiging van een opdrachtgever wordt er een factuur verstuurd. Deze dient binnen 14 dagen betaald te worden.

Artikel 12. Betaling andere vormen van activiteiten

1. Het totale verschuldigde bedrag bij deelname aan een van de seminars dient te allen tijde vóór aanvang van deze activiteit op rekening van “Total Wellness Centre”, de houder van de merknaam “MENSTYPES”, te zijn bijgeschreven met vermelding van naam, het factuurnummer en omschrijving van de activiteit, tenzij anders is overeengekomen of aangegeven. Voor deelnemers uit Nederland: betaling van een activiteit dient direct via bankoverschrijving of via Ideal te geschieden, tenzij expliciet anders is aangegeven of schriftelijk is overeengekomen.Voor deelnemers uit het buitenland: betaling van een activiteit dient per vooruitbetaling plaats te vinden, tenzij expliciet anders is aangegeven of schriftelijk is overeengekomen.2. Indien de activiteit door onvoorziene omstandigheden geen doorgang kan vinden, wordt de reeds door de opdrachtgever verrichte betaling gerestitueerd.

Artikel 13. Omzetten reservering

1. Kosten voor het omzetten van een reservering bedragen € 25,- per reservering.2. Het is mogelijk om een reservering van een activiteit om te zetten naar een andere datum. Omzetten van de reservering van de ene naar een andere activiteit is niet mogelijk. Wijzigingen kunnen uitsluitend doorgegeven worden per e-mail.

Artikel 14. Annuleren reservering

1. Annuleringsvoorwaarden voor activiteit: In geval je niet deel kunt nemen aan een activiteit beiden we je de mogelijkheid om jouw deelname om te zetten in een open ticket of zelf voor een vervanger te zorgen. In geval van omzetting berekenen we € 25,- omzettingskosten. Wanneer je een vervanger hebt gevonden betaal je geen administratiekosten.2. De Algemene Voorwaarden zullen dan gelden voor de vervangen persoon. Mocht je hiervan geen gebruik willen maken, dan berekenen we bij annulering van meer dan 10 dagen voor een seminar € 40,- annuleringskosten, binnen 21 dagen voor de aanvang van de activiteit 50% van het cursusbedrag en bij annulering binnen 10 dagen voor aanvang van de activiteit ben je het totale deelnamebedrag verschuldigd.

Artikel 15: Aansprakelijkheid

1. “MENSTYPES” is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door toepassing van het systeem/theorie van de menstypes, of verband houdt met deelname aan een workshop, counseling en/of coachings bijeenkomst dan wel deelname aan een seminar of een annulering van de overeenkomst door “MENSTYPES”, tenzij aan “MENSTYPES” opzet of grove schuld kan worden verweten.2. Indien “MENSTYPES” enig moment ondanks het bepaalde in lid 1 wel aansprakelijk is voor enige schade, dan zal deze beperkt zijn tot maximaal het factuurbedrag. 2. indirecte schade wordt niet vergoed.3. “MENSTYPES” is op generlei wijze aansprakelijk te stellen voor hetgeen de deelnemer na de training of sessie met de opgedane kennis doet en is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

Artikel 16: Geheimhouding

1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar en van de mededeelnemers hebben verkregen.

Artikel 17: Overige Bepalingen

1. voorwaarden die afwijken van deze Algemene Voorwaarden worden schriftelijk vastgelegd2. Op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen en dergelijke van “MENSTYPES” en overeenkomsten tussen “MENSTYPES” en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.3. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van een offerte, algemene aanbieding, (rechts) handeling, overeenkomst en dergelijke, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of naar aanleiding van overeenkomsten die hieruit voortvloeien, worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter te Den Haag, tenzij de wet anders voorschrijft.

Artikel 18. Incassokosten1. Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever verschuldigd:

  •  over de eerste Euro 3.000,- 15%
  •  over het meerdere tot Euro 6.000,- 10%
  •  over het meerdere tot Euro 15.000,- 8%
  •  over het meerdere 5%

2. Indien opdrachtnemer aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 19: Bijzondere bepalingen

1. Opdrachtgever verklaart dat tijdens deelname aan een activiteit opdrachtgever/deelnemer in goede gezondheid is en fysiek en mentaal in staat fysieke, mentale en psychologische oefeningen te doen. Deelname aan een oefening of toepassing van een methode, door “MENSTYPES”, haar medewerkers of door de deelnemer zelf, is geheel vrijwillig aan, en voor volledige verantwoording van de deelnemer.2. “MENSTYPES” werkt niet met opdrachtgevers/deelnemers met psychiatrische aandoeningen, waarbij plotselinge aanvallen of andere ernstige negatieve reacties kunnen voorkomen of waarvan dit bekend is. De opdrachtgever/deelnemer dient van tevoren te melden dat zo’n reactie mogelijk is. “MENSTYPES” is nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan door het nalaten van verstrekking van deze informatie en/of door psychische aandoeningen.3. “MENSTYPES” behoudt zich het recht voor deelnemers die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de activiteit belemmeren of bemoeilijken, gelet op het belang van de overige deelnemers, van verdere deelneming aan de activiteit uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de verplichte deelnamekosten onverlet.4. Wanneer de deelnemer besluit om tijdens de activiteit op eigen initiatief te vertrekken, is hij/zij dit verplicht te melden aan “MENSTYPES” en is restitutie van het cursusgeld uitgesloten.5. De deelnemer is verantwoordelijk voor de schade die hij/zij aanricht aan bezittingen van de deelnemers of de gebouwen en/of faciliteiten waar de training gehouden wordt.

Artikel 20. Intellectueel eigendom

Modellen, technieken en instrumenten die zijn ontwikkeld en/of gebruikt door “MENSTYPES” voor de uitvoering van de opdracht zijn en blijven het eigendom van “MENSTYPES”. Datzelfde geldt ook voor de eventueel door “MENSTYPES” uit te brengen (tussen-en/of eind-) rapportages. De opdrachtgever krijgt slechts het recht, deze rapportages binnen haar eigen organisatie te gebruiken. Openbaarmaking van een of meerdere van deze zaken kan alleen geschieden na vooraf schriftelijk verkregen toestemming van “MENSTYPES”, tenzij bij de opdracht uitdrukkelijk anders is overeengekomen .

Zonder schriftelijke toestemming van “MENSTYPES” is het niet toegestaan het trainingsmateriaal en/of verstrekte documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of ter beschikking te stellen aan derden en mag dit uitsluitend ten eigen behoeve van de deelnemer gebruikt worden.

Het maken van geluid- en beeldmateriaal tijdens activiteiten door de deelnemer en/of derden is alleen mogelijk met schriftelijke toestemming van “MENSTYPES”.